OVK

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är en regelbunden funktionskontroll av ventilationssystem. Enligt svensk lag ska alla byggnader besiktigas för OVK enligt plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen med undantaget för en- och tvåfamiljshus där det endast krävs en förstagångsbesiktning.


Kontrollen utförs mot de byggregler som gällde då fastigheten eller ventilationssystemet beviljades bygglov och måste utföras av en certifierad besiktningsman. Det är fastighetsägarens ansvar att kontrollerna utförs men intervallerna kan vara olika beroende på typ av system och byggnad.


Ett väl fungerande ventilationssystem

Målet med en OVK är att utreda om ventilationssystemet uppfyller kraven som ställdes när anläggningen installerades och om systemet fungerar tillfredsställande. Utöver detta undersöks också vilka åtgärder som skulle kunna göras för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet ur ett miljöperspektiv.  Besiktningsmannen ska i protokollet även ge förslag på hur energiåtgången för ventilationen kan minskas utan att för den skull tumma på kvalitén på inomhusmiljön. Det är dock upp till fastighetsägaren att bestämma om åtgärderna ska genomföras eller ej.

Om besiktningsmannen hittar allvarliga fel vid funktionskontrollen kan systemet bli underkänt. Då bestämmer kommunens byggnadsnämnd en utsatt tid för fastighetsägaren att åtgärda problemet. Har problemet inte åtgärdats inom utsatt tid kan ett beslut om vitesföreläggande utfärdas.


Regelbunden kontroll av OVK

Kravet på OVK har funnits sen 1991 och det bör finnas ett protokoll över fastigheten hos kommunens byggnadsnämnd. Innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången ska en OVK av ventilationssystemet utföras. Därefter brukar kontrollerna ske regelbundet var tredje eller sjätte år beroende på typ av byggnad och system.


Certifierad besiktningsman
OVK får endast utföras av kontrollanter certifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan och olika typer av system kan kräva olika behörigheter hos besiktningsmannen. Det är dock fastighetsägaren som själv väljer vem man vill anlita som besiktningsman för OVK.


OVK hos Ventilationsförbättringar i Malmö
Vi kontrollerar att ventilationssystemet inte innehåller några föroreningar som kan ta sig vidare ut i fastigheten.
Vi ser till att skötselanvisningar och instruktioner finns lätt till hands.
Vi kontrollerar att ventilationssystemet fungerar som det är tänkt.
Vid den obligatoriska första besiktningen kontrollerar vi även funktionen och egenskaperna hos systemet så att alla punkter stämmer överens med det som står i gällande föreskrifter.


Behöver du genomföra en OVK?
Kontakta oss på VFB i Malmö. Vi har riksbehörighet och utför dagligen OVK-besiktningar åt företag och bostadsrättsföreningar.

3Ce40c E8fbc1f3938449eaac8895bfe0382d0cf000

Offertförfrågan

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig till oss, vare sig du är kund hos oss idag eller bara nyfiken på vad vi gör.

Kontaktpersoner

Kontaktformulär